KONKURS “LEGIONY”

AKTUALNOŚCI

KONKURS “LEGIONY”

Producent filmu LEGIONY ogłasza konkurs z nagrodami na recenzję filmu, adresowany do młodzieży.

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie starszych klas szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.
Główne nagrody to dwa całoroczne stypendia 500 i 300 złotych miesięcznie.
W każdej z dwóch kategorii zostaną przyznane nagrody drugie w jednorazowej wysokości po 500 zł oraz nagrody trzecie w jednorazowej wysokości po 300 zł.
Przewidziano także nagrody książkowe i wyróżnienia specjalne.
Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych i etycznych wśród młodzieży oraz wyłonienie osób obdarzonych umiejętnością formułowania i uzasadniania swych opinii o dziele filmowym.

Skład Komisji:
Elżbieta Miszczak – (przewodnicząca),
Małgorzata Kowalewska – Picaresque
Klara Pawlicka – filmoznawca
Anna Musiał – Studio Teatr
Małgorzata Śmigielska – Fundacja Promocji Kultury i Historii Polski
Adam Borowski – Fundacja Obchodów 100.Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie do 30 stycznia 2020 nadesłać recenzję filmu wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem korespondencyjnym i numerem telefonu kontaktowego na adres: legiony@picaresque.pl lub pocztą: Biuro Promocji Filmu LEGIONY, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa blok 5, pok. 504.
Recenzja filmu może być w formie tekstowej lub w formie video. Recenzja tekstowa nie powinna przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu.
Długość recenzji video nie może przekraczać 6 minut. Recenzja filmowa może być zamieszczona na portalu YouTube i podlinkowana w wiadomości Messenger na FB LEGIONY film https://www.facebook.com/Film-Legiony-362372557706658/ lub przesłana mailem na adres: legiony@picaresque.pl

 

UWAGA KOMUNIKAT!

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA RECENZJĘ PRZESUNIĘTE

W związku z liczbą prac nadesłanych na Konkurs na recenzję filmu “Legiony”, Komisja oceniająca prace podjęła decyzję o przesunięciu daty ogłoszenia wyników na dzień 29 lutego 2020 roku.

JEŚLI KOCHASZ, WALCZ DO KOŃCA
Konkurs na recenzję filmu „Legiony”

Paragraf 1.
ORGANIZATOR

1. Producent filmu fabularnego LEGIONY (w reż. Dariusza Gajewskiego – premiera wrzesień 2019) ogłasza konkurs z nagrodami na recenzję filmu – w dwóch kategoriach

– dla uczniów starszych klas szkół podstawowych;

– dla uczniów szkół średnich – licealnych i zawodowych;

2. W ramach konkursu zostaną wybrane najlepsze autorskie recenzje filmu LEGIONY.
Recenzja może być w formie pisemnej – recenzja tekstowa lub w formie ustnej utrwalonej audiowizualnie – recenzja video.

Pracę konkursową należy wysłać mailem na adres: legiony@picaresque.pl

3. Regulamin określający zasady konkursu zostanie umieszczony na stronie legiony.net oraz
będzie wysłany do mediów i kuratoriów oświaty w poszczególnych województwach, a za ich pośrednictwem trafi do szkół.

4. Konkurs jest finansowany przez Producentów filmu LEGIONY.

Paragraf 2.
CEL I NAGRODY KONKURSU

Organizatorem konkursu jest PRODUCENT FILMU LEGIONY – firma PICARESQUE Maciej Pawlicki przy współpracy FUNDACJI OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, reprezentowanej przez Adama Borowskiego.

Cel konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie młodych ludzi obdarzonych szczególną wrażliwością oraz umiejętnością opisu, formułowania i uzasadniania swych opinii o dziele filmowym.

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych recenzji w dwóch kategoriach – starsze klasy szkół podstawowych i szkoły średnie.

3. Celem szerszym jest upowszechnianie kultury filmowej wśród dzieci i młodzieży.

4. Celem jest popularyzacja wiedzy o historii Polski.

5. Celem jest propagowanie postaw patriotycznych i etycznych wśród młodzieży.

6. Organizator Konkursu – PRODUCENT FILMU LEGIONY. Picaresque Maciej Pawlicki, / ul Kościuszki 2, 05-420 Józefów/ we współpracy z: Fundacja Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości – zobowiązują się do zapewnienia dwóch nagród głównych w formie całorocznych stypendiów dla zwycięzców w kategorii: młodzież starszych klas szkół podstawowych i młodzież szkół średnich.

Nagrody:

1. Pierwsza nagroda w kategorii szkół średnich/[ponadpodstawowych – roczne STYPENDIUM w wys. 500 zł miesięcznie dla ucznia liceum lub technikum

2. Pierwsza nagroda w kategorii szkół podstawowych – roczne STYPENDIUM w wys. 300 zł miesięcznie.

3. W każdej z dwóch kategorii zostaną przyznane nagrody drugie w jednorazowej wysokości po 500 zł oraz nagrody trzecie w jednorazowej wysokości po 300 zł.

4. Wyróżnienie specjalne dla szkoły, z której nadejdzie największa ilość prac. Książki historyczne wydawnictwa Volumen 10 sztuk.

5. Wyróżnienia dla nauczycieli uczniów, którzy zostaną nagrodzeni w Konkursie – bibliofilskie wydanie albumu LEGIONY POLSKIE /Wiesław Wysocki, Wiktor Cygan, Jan Józef Kasprzyk/ z autografami Twórców.

6. Publikacja nagrodzonych recenzji w mediach ogólnopolskich.

Paragraf 3
UCZESTNICY

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie starszych klas szkół podstawowych i uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

2. Uczestnikiem konkursu jest uczeń, o którym mowa w ustępie 1., który w terminie do 30 stycznia 2020 prześle na adres: legiony@picaresque.pl swoją recenzję /opatrzoną imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu kontaktowego/ – akceptując warunki konkursu. Uczestnik udzieli automatycznie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym przez Organizatora konkursu w powyższym regulaminie oraz weźmie udział w konkursie w sposób określony w paragrafie 4.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zażądania od Zwycięscy Konkursu przesłania oświadczenia, wraz ze zdjęciem /skanem legitymacji szkolnej/ w celu udowodnienia swojego wieku. Obowiązek udowodnienia swojego wieku leży po stronie uczestnika konkursu. W przypadku braku udowodnienia swojego wieku Zwycięzca Konkursu zostanie zdyskwalifikowany a nagrodzony zostanie kolejny uczestnik oceniony najwyżej w konkursie.

4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby w konkursie mogli wziąć udział uczestnicy, o których mowa w Paragrafie 1 Rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r /”Uczniowie Niepełnosprawni”/ oraz w pełni wykorzystać nagrodę główną wskazaną w paragrafie 2 ust. 1 powyżej – w sytuacji uzyskania tytułu Zwycięzcy Konkursu.

Paragraf 4
PRZEBIEG KONKURSU

1. Praca nadesłana na konkurs, zwana dalej RECENZJĄ musi być stworzona osobiście i wyłącznie przez Jej Autora i stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Dz.U. z 2018r. poz 1191, ze zm./.

2. Recenzja video to recenzja przygotowana w formie mówionej w postaci nagrania video , zamieszczonego na portalu YouTube i podlinkowana w wiadomości Messenger na FB LEGIONY https://www.facebook.com/Film-Legiony-362372557706658/ lub przesłana mailem na adres: legiony@picaresque.pl Długość recenzji video nie może przekraczać 6 minut. Recenzje można też nadsyłać pocztą na adres: Biuro Promocji Filmu LEGIONY, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa blok 5, pok. 504

3. Recenzja tekstowa to recenzja filmu LEGIONY w reż. Dariusza Gajewskiego , napisana przez Uczestnika w języku polskim – nie powinna przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu* – * i przesłana drogą elektroniczną na adres: legiony@picaresque.pl Praca musi być podpisana i zawierać: Imię i nazwisko autora, nr telefonu, adres e-mail, nazwę i adres szkoły;

4. Zamieszczenie recenzji przez Uczestnika Konkursu na stronie FB, przesłanie pocztą lub mailem jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez autora recenzji nieodpłatnej , niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z recenzji na różnych polach eksploatacji: – wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera w dowolnej technice lub formacie; drukiem, na nośnikach audio lub video, na nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, i innych; – emitowanie i nadawanie, w tym Internet; – udostępnianie publiczne w sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym/ stacje naziemne, satelita, sieci kablowe, multimedialne i telekomunikacyjne ; dla odbiorców wszelkich systemów telewizji i radia; – wszelkie udostępnianie i wyświetlanie publiczne; – możliwość udostępniania w kraju i za granicą przy użyciu Internetu; – możliwość wykorzystania fragmentów lub całości w utworach audiowizualnych, multimedialnych; – wykorzystanie we fragmentach lub w całości dla celów promocji lub reklamy;

5. Przesyłając i umieszczając recenzję na strona FB lub w innej przestrzeni Organizatora Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zamieszczonej lub przesłanej Recenzji, niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a w szczególności prawa autorskie majątkowe .

Paragraf 5
SYSTEM OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. Recenzje będą oceniane przez Komisje powołane przez Organizatora. Skład Komisji Oceniających zostanie podany na stronie FB organizatora https://www.facebook.com/Film-Legiony-362372557706658/ , na Instagramie: https://www.instagram.com/legiony_official/ i za pośrednictwem mediów – w terminie późniejszym.
Zwycięscy konkursu zostaną poinformowani drogą mailową na adres podany w trakcie nadsyłania prac oraz pocztą.
2. Recenzje będą oceniane według kryteriów subiektywnych, takich jak: umiejętności odczytania wymowy filmy, umiejętność oceny postaw bohaterów – także w kontekście współczesnych postaw młodzieży, umiejętności językowe i stylistyczne, zdolność analizy środków filmowego wyrazu, zdolność komunikacji z widzem przy wykorzystaniu warsztatu filmowego /recenzje video/ ;

Paragraf 6
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 lutego 2020.
2. Publikacja informacji o zwycięzcach w postaci imienia i nazwiska, województwa, nazwy szkoły nastąpi na stronie FB LEGIONY i zostanie podana do mediów.
3. Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora na adres e-mail, z którego będzie wysłana praca. Wiadomość od Organizatora zawierać będzie informację o trybie i miejscu przekazania Nagrody.
4. Organizator gwarantuje sobie prawo innego podziału planowanych Nagród.
5. Zwycięzca Konkursu ponosi odpowiedzialność za prawidłowe podanie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych, które umożliwią Jego identyfikację. W wypadku błędów w przekazanych informacjach kontaktowych, Organizator ma prawo wyznaczyć innego zwycięzcę konkursu.

Paragraf 7
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88 (RODO), administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu udostępnionych przez uczestnictwo jest firma PICARESQUE z siedzibą w Józefowie 05-420; ul. Tadeusza Kościuszki 2.
2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych uczestników konkursu, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym lub za pośrednictwem poczty e-mail: legiony@picaresque.pl
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika:
Imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwa i adres szkoły;

Paragraf 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator może przedłużyć Okres Konkursu lub zwiększyć ilość nagród.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
3. Pytania dotyczące Konkursu proszę przesyłać na adres legiony@picaresque.pl
4. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie legiony.net

*
Znormalizowany maszynopis to format tekstowy. Liczy 1800 znaków na stronie /wlicza się spacje i znaki interpunkcyjne/. Układ: przeciętnie 60 znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie, podwójny odstęp między wierszami. Dostosowanie się do formatu ułatwia w Wordzie: zastosowanie czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 13pkt, Interlinia – czyli podwójne odstępy między wierszami.